Analytické údaje o stránkách
Tyto internetové stránky nevyužívají analytické údaje o stránkách – např. služby Google Analytics, což je služba poskytování analytických a statistických údajů o internetových stránkách provozovaná společností Google Inc. (dále jen "Google"). Ani žádné jiné.

Soubory cookies
Stránky neshromažďují žádné osobní údaje o uživateli, za účelem přímého marketingu cíleného na firmy nebo k marketingu vycházejícímu ze seznamů uživatelů či k opětovnému marketingu.

BD shromažďuje a zpracovává pouze emailové adresy k následujícím účelům: kontaktování členů BD.

Prohlášení o zpracovaní osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů (dále jen „GDPR“)

1) Správce osobních údajů

Bytové družstvo Korycanská ulice se sídlem Korycanská 372/2, 18100 – Praha 8., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka Dr 4683, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracovaní Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2) Rozsah zpracovaní osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3) Zdroje osobních údajů

přímo od subjektu údajů

velkoobchod

distributor

kamerový systém

veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitosti, veřejný telefonní seznam apod.)

4) Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje -např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné o obdobné informace)

popisné údaje (např. bankovní spojení, obrazový záznam z kamerového o systému)

další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracovaní fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

5) Kategorie subjektů údajů

zákazník správce

zaměstnanec správce

dopravce

dodavatel služby

návštěvník aj. osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem

jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

uchazeč o zaměstnaní

6) Kategorie příjemců osobních údajů

velkoobchodníci

finanční ústavy

veřejně ústavy

zpracovatel

smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volna pracovní místa

statní aj. organy v rámci plnění zákonných povinnosti stanovených příslušnými právními předpisy

další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí - státy EU)

7) Účel zpracování osobních údajů

účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

jednaní o smluvním vztahu

plnění smlouvy

ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. o vymáhaní pohledávek správce)

archivnictví vedené na základě zákona

výběrová řízení na volna pracovní místa

plnění zákonných povinnosti ze strany správce

ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8) Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracovaní osobních údajů provádí správce. Zpracovaní je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracovaní dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracovaní osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojit k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracovaní, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektu údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9) Doba zpracovaní osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním radu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytné nutnou k zajištění prací a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10) Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracovaní osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či vice konkrétních účelů,

• zpracovaní je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

• zpracovaní je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

• zpracovaní je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

• zpracovaní je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmů nebo při výkonu veřejně moci, kterým je pověřen správce,

• zpracovaní je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případu, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadujících ochranu osobních údajů.

11) Práva subjektu údajů

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

• účelů zpracovaní,

• kategorii dotčených osobních údajů,

• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

• skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodovaní, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, ze správce nebo zpracovatel provádí zpracovaní jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na ucel jejich zpracovaní, muže:

• Požádat správce o vysvětlení.

• Požadovat, aby správce odstranil takto vznikly stav. Zejména se muže jednat o blokovaní, provedení opravy, doplnění nebo vymazaní osobních údajů.

• Je-Ii žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

• Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

• Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

• Správce má právo za poskytnuti informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnuti informace.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.